✓ kansspelautoriteit      ✓ Hoge winkans      ✓ Altijd een goed doel

Algemene voorwaarden

22 juni 2020

Versie 1.0 
Algemene Voorwaarden/Deelnemersreglement loterij Sportclubs Drachten 
 
Dit reglement treedt in werking op 2 oktober 2020. Deelnemers aan de loterij zijn gebonden aan de bepalingen in dit reglement. 
 
Artikel 1, Organisatie 

 1. Vergunninghouder, KV Drachten/Van der Wiel, gevestigd te Drachten en ingeschreven bij het handelsregister van de KvK onder nummer 40001521; 

en 

Voetbalvereniging Drachtster Boys, gevestigd te Drachten en ingeschreven bij het handelsregister van de KvK onder nummer 40001808; 

en 

Polstra Loterijen h.o.d.n. Verloterij, gevestigd te Oudebildtzijl en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75995824 

hierna gezamenlijk te noemen: ‘De Organisatie’ organiseren gezamenlijk een incidentele loterij (hierna: de loterij) als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen. 

 1. De opbrengst van de loterij komt - na aftrek van kosten - geheel ten goede aan: 
 • KV Drachten/Van der Wiel (24%) 
 • Drachtster Boys (48%) 
 • Stichting Korfbalaccommodatie Drachten (24%) 
 • Stichting Odensehuis Dirk Baron (4%) 
 1. De in lid 2 genoemde organisaties zullen de opbrengst aanwenden voor de doelen die in hun statuten staan omschreven. De afdracht aan de organisaties bedraagt tenminste 40% van de totale opbrengst van de loterij. 
 2. Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend op de uitvoering van de loterij. Het toezicht heeft betrekking op de van overheidswege en in de vergunning gestelde voorschriften. 
 3. De vergunning voor de loterij is op 11 augustus 2020 door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit verleend onder kenmerk 13958. 
 4. De exploitatie van de loterij vindt plaats vanaf 2 oktober 2020. De trekking is gepland op 2 april 2021.  
 5. Mocht gedurende het verkoopproces blijken dat een kortere looptijd mogelijk is, dan kan de trekking eventueel eerder worden gepland. Een dergelijk besluit zal tijdig aan de deelnemers worden medegedeeld. 
 6. De deelnemersadministratie van de loterij wordt gevoerd door Verloterij. De accountantscontrole en het toezicht op de te voeren administratie vindt plaats door Accountantskantoor Bentacera te Leeuwarden. De controle op de wijze van trekking wordt uitgevoerd door Hoekstra & Partners Notarissen te Groningen. 
 7. Het intellectueel eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, lay-out, software en overige informatie, komen toe aan Verloterij. Het is niet toegestaan om deze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken. 
 8. Indien noodzakelijk, behoudt De Organisatie zich het recht voor dit reglement te wijzigen.  
 9. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist De Organisatie. 

 
Artikel 2 Voorschriften voor deelname en uitsluitingen 

 1. Deelname aan de loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen. 
 2. Elk lot wordt op naam gesteld en is niet overdraagbaar. 
 3. Bij de aanschaf van (een) lot(en) dienen de gegevens van de deelnemer te worden verstrekt. De deelnemer kan een andere persoon zijn dan de persoon die het lot koopt en/of betaalt. De koper en/of betaler van het lot kan het lot cadeau geven aan een derde (indien deze derde een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is óf een rechtspersoon) door diens gegevens in te voeren bij het bestellen van het lot.  
 4. Uitgesloten van deelname zijn: 
  - De Vennoten van Verloterij; 
  - De met de controle van de trekking belaste notaris van Hoekstra & Partners Notarissen.
 5. Indien één van bovenstaande personen eigenaar is van een winnend lot, zal de met toezicht en trekking belaste notaris zo spoedig mogelijk overgaan tot het laten plaatsvinden van een nieuwe trekking van die specifieke prijs. Het in dit lid bedoelde lot zal niet opnieuw meedingen naar de prijzen. 

Artikel 3 Speelwijze 

 1. Er zijn maximaal 40.000 loten beschikbaar. Elk lotnummer wordt slechts eenmaal verkocht. De Organisatie kent willekeurige lotnummers toe aan iedere bestelling.  
 2. De lotnummers worden per mail aan de deelnemer kenbaar gemaakt. De deelnemer ontvangt de bevestigingsmail na succesvolle afronding van het betaalproces van de loterij. Een afschrift van de bevestiging van deelname wordt opgenomen in de deelnemersadministratie. 

Artikel 4 Speelgeheim en Privacy 

 1. De namen van deelnemers of prijswinnaars zullen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt. 
 2. Door aanmelding voor de loterij gaat de deelnemer ermee akkoord dat Verloterij zijn/haar persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de loterij en eventuele toekomstige loterijen conform het privacy statement van verloterij.nl. 
 3. Degene die geen informatie van Verloterij wenst te ontvangen, kan dit schriftelijk, telefonisch of via internet doorgeven. Na een verwerkingsperiode zal degene niet meer worden aangeschreven via de doorgegeven contactgegevens. 

 
Artikel 5 Wijze van deelname 

 1. Deelnemen kan alleen door de aanschaf van (een) lot(en) via de daarvoor aangewezen webshop www.verloterij.nl.  Deelname is pas definitief na succesvolle afronding van het betaalproces door de deelnemer. De deelnemer ontvangt na de betaling een bevestiging van deelname. Dit bewijs van deelname bevat de NAW-gegevens van de deelnemer en wordt per e-mail gestuurd naar het door deelnemer op te geven e-mailadres. 
 2. De Organisatie behoudt zich het recht voor onvolledige of onjuiste aanvragen voor deelneming uit te sluiten van deelname en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.  
 3. Bij fouten en gebreken zoals druk- en zetfouten of technische verstoringen, waardoor deelname aan de loterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen - op zijn verzoek of op initiatief van De Organisatie - het eventueel door hem betaalde inleggeld retour en neemt hij niet deel aan de trekking. Verdergaande aanspraken kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens De Organisatie niet geldend maken. Zowel de deelnemer als De Organisatie zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen. 
 4. De deelnemer dient er zorg voor te dragen dat De Organisatie beschikt over de juiste naam- en adresgegevens. 
 5. Een wijziging van de door deelnemer verstrekte gegevens – bijvoorbeeld een adreswijziging of de wijziging van emailadres - kan alleen per e-mail aan De Organisatie worden doorgegeven. Deelnemers ontvangen een bevestiging per e-mail van een door hen opgegeven wijziging. 
 6. Een adreswijziging ontvangen door De Organisatie resulteert in een wijziging in de deelnemersadministratie zoals beschreven in artikel 1 lid 8. 
 7. Deelname aan de loterij valt niet onder de bescherming vanuit de Wet Koop op Afstand. Indien en voor zover noodzakelijk doet de deelnemer, door acceptatie van deze voorwaarden, afstand van zijn recht op 14 dagen bedenktijd. 
 8. De Organisatie is gerechtigd om de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen: 
  A. Kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen; 
  B. Onbetamelijk gedrag jegens De Organisatie; 
  C. (Een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude. 
  De deelnemer zal van de beëindiging per e-mail op de hoogte worden gebracht via de door deelnemer verstrekte gegevens. De Organisatie zal vervolgens zorgdragen voor terugbetaling van de inleg aan de betreffende (rechts)persoon. 

Artikel 6 Inleg  

De kosten van één lot – ook inleg genoemd – zijn EUR 29,00 (zegge: negentwintig euro). 

Artikel 7 De Trekking 

 1. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt eenmaal een trekking plaats. 
 2. De trekking vindt plaats onder notarieel toezicht. Van de trekking wordt, door de met het toezicht op trekking en bepaling van het winnende lot belaste notaris, proces-verbaal opgemaakt. 
 3. De trekking is openbaar en wordt via een livestream uitgezonden.  
 4. De notaris ten overstaan van wie de trekking en bepaling van het winnende lot geschiedt, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden. 
 5. Bij de trekking worden de prijzen in aflopende volgorde getrokken volgens het prijzenschema, beginnend bij de hoofdprijs en eindigend bij de dertigste prijs. Vervolgens worden de winnende lotnummers in omgekeerde volgorde (dus oplopend van de dertigste naar de eerste prijs) bekendgemaakt. Dit met het doel om de spanning op te bouwen.  
 6. De winnende lotnummers gaan niet terug in de pot. Per lotnummer kan derhalve slechts één prijs worden gewonnen. 
 7. Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen wordt, kunnen prijswinnend zijn. 

Artikel 8 Prijzenpakket en uitkering prijzen 

 1. Deelnemers dingen mee naar geldprijzen en prijzen in natura. De te winnen prijzen en de winkans worden vermeld via de website www.verloterij.nl. 
 2. De Organisatie maakt binnen een week na de trekking de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen bekend, door publicatie daarvan via de website www.verloterij.nl en via door haar gekozen media. Ook wordt contact met de winnaars opgenomen via de door de deelnemer verstrekte contactgegevens. 
 3. De gewonnen prijzen zullen door De Organisatie zo spoedig mogelijk worden uitbetaald en verzonden. Prijzen in natura worden, indien mogelijk en van toepassing, overhandigd en/of afgeleverd op het bij De Organisatie bekende adres. De tenaamstelling en levering van de 1e en 2e prijs (camper en auto) vindt plaats bij de leveranciers in Drachten. Indien de contactgegevens niet blijken te kloppen wordt door De Organisatie geen verdere actie ondernomen. 
 4. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld. 
 5. Eventuele verzendkosten van prijzen in natura komen voor rekening van De Organisatie. 
 6. De kansspelbelasting wordt vanuit de loterij-opbrengst betaald. Eventueel verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of andere belasting dan kansspelbelasting komen voor rekening van de prijswinnaar(s).  
 7. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan Stichting Odensehuis Dirk  Baron. 
 8. Aan de door De Organisatie gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en/of typefouten. 

Artikel 9 Bezwaren 

 1. Bezwaren over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook het toekennen van een te lage prijs - moeten - op schrift en beargumenteerd - binnen één week na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van De Organisatie. Na de termijn van één week kan geen bezwaar meer worden ingediend. 
 2. Indien het bezwaar door De Organisatie wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig ingediende bezwaren beslissen, zulks tenzij degene die reclameerde binnen 7 dagen nadat hij dat deed aan De Organisatie te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn bezwaar door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen. 

Artikel 10 Uitstel of afgelasting  

De Organisatie is gerechtigd een trekking af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen of indien de opbrengst van de loterij onvoldoende kostendekkend is. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op www.verloterij.nl. Bij definitieve afgelasting van de loterij zal de door de deelnemers betaalde inleg worden terugbetaald, tenzij de deelnemer bij aanschaf van het lot heeft aangegeven zijn inleg in dat geval te willen doneren. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

 1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde elektronische formulieren, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via internet of anderszins elke aansprakelijkheid van De Organisatie is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door De Organisatie voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van De Organisatie liggende omstandigheden. Dit geldt eveneens voor de door De Organisatie gepubliceerde uitslagen. 
 2. De Organisatie is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen. 
 3. De Organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijke financiële gevolgen van het winnen van een prijs, waaronder begrepen de heffing van inkomstenbelasting (vermogensrendementsheffing) of vennootschapsbelasting. 
 4. De Organisatie is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura. 
 5. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement. 

  
Drachten17 augustus 2020 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram